ASISTENTA SOCIALA

FORMULARE ACHIZITII PUBLICE

FORMULARE URBANISM

FORMULARE EVIDENTA POPULATIEI

● DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA IMPLINIREA VARSTEI DE 14 ANI

cererea pentru eliberarea actului de identitate (formularul-tip);
certificatul de naştere, original şi copie;
actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original şi copie;
documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 RON (se plăteşte la casierie, în holul instituţiei);
timbru fiscal în valoare de 1 RON (taxa extrajudiciară de timbru);

NOTĂ:
Minorul depune cererea însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal;
Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită consimţământul părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca minorul sa aibă înscrisă în actul de identitate adresa unde acesta locuieşte statornic.

● DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPA IMPLINIREA VARSTEI DE 18 ANI

– cererea pentru eliberarea actului de identitate (formularul-tip);
– certificatul de naştere, original şi copie;
– documentul cu care face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 RON (se plăteşte la casierie, în holul instituţiei);
– chitanţă sau timbru fiscal in valoare de 1 RON (taxa extrajudiciara de timbru).
– declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului (declaraţia se dă în prezenţa personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor care primeşte cererea de eliberare a actului de identitate).
– fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului, realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al acestuia.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE IN CAZUL PERSOANELOR CARE AU DOBANDIT (REDOBANDIT) CETATENIA ROMANA

– cererea pentru eliberarea actului de identitate (formularul-tip);
– certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi două copii;
– certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
– un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (în valoare de 7 RON, se achită la casierie, în holul instituţiei);
– chitanţă sau timbru fiscal in valoare de 1 RON ( taxa extrajudiciara de timbru).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA MENTIUNII DE STABILIRE A RESEDINTEI

– cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei (anexa nr. 19 – HG nr. 1375/2006);
– actul de identitate al solicitantului în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;
– documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
– chitanţă sau timbru fiscal în valoare de 1 RON (taxa extrajudiciară de timbru).
– actul de identitate al găzduitorului, dacă este cazul, original şi copie

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII

Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:
a) când persoana nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;
b) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
Documente necesare pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate
– cererea pentru eliberarea actului de identitate (formularul-tip);
– documente pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă, original şi copie;
– trei fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (în valoare de 1 RON, se plăteşte în holul instituţiei, la casierie);
– chitanţă sau timbru fiscal în valoare de 1 RON (taxa extrajudiciară de timbru) – în cazul pierderii, distrugerii, deteriorăii, furtului actului de identitate contravaloarea este de 4 RON.
Documente necesare pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinatate, care locuiesc temporar în România
– cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România (anexa nr. 18 – HG nr. 1375/2006);
– paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
– certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
– hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
– dovada adresei de reşedinţă din România, original şi copie;
– două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (în valoare de 1 RON, se plăteşte în holul instituţiei, la casierie);
– chitanţa sau timbru fiscal în valoare de 1 RON (taxa extrajudiciară de timbru).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI NOI CARTI DE IDENTITATE IN CAZUL EXPIRARII TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICARII DATELOR DE STARE CIVILA, ANULARII DOCUMENTULUI, SCHIMBARII SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

– cererea pentru eliberarea actului de identitate (formularul-tip);
– actul de identitate (posesorii de Cărţi de Identitate vor preda şi Cartea de Alegător);
– certificatul de naştere, original şi copie;
– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
– hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 RON (se plăteşte în holul instituţiei, la casierie);
– timbru fiscal în valoare de 1 RON( taxa extrajudiciară de timbru).
NOTĂ
– Pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate, în cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, solicitantul prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A PIERDERII, DISTRUGERII, DETERIORARII SAU FURTULUI ACTULUI DE IDENTITATE DETINUT ANTERIOR

– cererea pentru eliberarea actului de identitate (formularul-tip);
– certificatul de naştere, original şi copie;
– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
– hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
– dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
– un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă – original şi copie;
– actul de identitate, în cazul deteriorării.
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 RON (se plăteşte la casierie, în holul instituţiei);
– chitanţa sau timbru fiscal în valoare de 4 RON (taxa extrajudiciară de timbru).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRAINATATE IN ROMANIA

– cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (anexa nr. 15 – HG nr. 1375/2006);
– certificatul de naştere, original şi copie;
– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
– hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
– paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original şi copie;
– actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 RON (se plăteşte în holul instituţiei, la casierie la taxe şi impozite);
>- chitanţă sau timbru fiscal în valoare de 1 RON ( taxa extrajudiciară de timbru).
– chitanţa privind achitarea taxei pentru restabilire (în valoare de 41 RON, se plăteşte la trezorerie).
NOTĂ
– În situaţia în care solicitantul nu poate face dovada cetăţeniei române, actul de identitate se eliberează numai după ce se atestă de Direcţia Generală de Paşapoarte‚ la cererea serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, faptul că solicitantul este cetăţean român;
– Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi învestite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate;
– Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copii minori;
– În situaţia în care numai unul din părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la notar, sau hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, prin care copii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România.

  • DOVADA DOMICILIULUI SE FACE CU UNUL DINTRE URMATOARELE DOCUMENTE

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;
b) declaraţia scrisă a găzduitorului – persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b); pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, pentru mediul rural.

CAZURI DE ELIBERARE A UNEI NOI CARTI DE IDENTITATE

Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează o nouă carte de identitate în următoarele cazuri:
a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
c) în cazul schimbării domiciliului;
d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) în cazul deteriorării actului de identitate;
g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h) la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite localităţi sau de a părăsi localitatea;
i) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
j) în cazul schimbării sexului;
k) în cazul anulării;
l) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
NOTĂ
(1) Declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului, sau, după caz, a reprezentantului legal, se consemnează în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.
(2) În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediul rural.
(3) Declaraţia găzduitorului, se prezintă de solicitant odată cu depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate.
(4) Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, se consemnează numai în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI NOI CARTI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRAZII SAU A RENUMEROTARII IMOBILELOR

– cererea pentru eliberarea actului de identitate (formularul-tip);
– actul de identitate (posesorii de Cărţi de Identitate vor preda şi Cartea de Alegător);
– certificatul de naştere, original şi copie;
– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
– hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
– chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 RON (se plăteşte la casierie, în holul instituţiei);
– chitanţă sau timbru fiscal în valoare de 1 RON (taxa extrajudiciara de timbru).

CONTRAVENTII SI SANCTIUNI PREVAZUTE DE O.U.G. NR. 97/2005

● În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea actului de identitate. Nerespectarea prevederilor acestui articol se sancţionează cu amendă de la 40 RON la 80 RON;
● Orice modificări, adăugări sau menţiuni, altele decât cele prevăzute de lege, înscrise în actul de identitate sunt interzise şi atrag nulitatea acestuia. Nerespectarea prevederilor acestui articol se sancţionează cu amendă de la 40 RON la 80 RON;
● În termen de 15 zile de la producerea unuia dintre următoarele evenimente, respectiv:
– dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
– în cazul schimbării domiciliului;
– în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
– în cazul deteriorării actului de identitate;
– în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
– la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite localităţi sau de a părăsi localitatea;
– când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
– în cazul schimbării sexului;
– În cazul anulării,
titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate. Amenda prevăzută pentru nerespectarea prevederilor acestui articol este cuprinsă între 40 RON şi 80 RON;
● Cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate. Nerespectarea prevederilor acestui articol se sancţionează cu amendă între 40 RON şi 80 RON;
● Titularii actelor de identitate precum şi autorităţile care păstrează actul de identitate sunt obligaţi să ia măsuri pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora. În caz contrar riscă o amendă între 25 RON şi 50 RON;
● Persoana care a găsit un act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligat să îl depună ori să-l trimită, în 24 de ore, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor. Nerespectarea prevederilor acestui articol se sancţionează cu amendă de la 25 RON la 50 RON;
● Actul de identitate al unei persoane fizice nu poate fi reţinut în afara cazurilor prevăzute de O.U.G. nr. 97/2005. Nerespectarea prevederilor acestui articol se sancţionează cu amendă de la 75 RON la 150 RON.

● ACTE NORMATIVE

care reglementeaza organizarea si functionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Piatra-Neamt

● Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
● Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
● Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
● Legea nr. 252/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate şi activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
● Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 117/2006;
● Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
● Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
● Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
● Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
● Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil;
● Hotărârea Guvernului nr. 112/1997 privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
● Ordonanţa Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
● Hotărârea Guvernului nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;
● Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată;
● Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991;
● Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu modificările şi completările ulterioare;
● Hotărârea Guvernului nr 1723/2004, actualizată, privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în programul cu publicul.

Sari la conținut